LKG-föreningen Stockholm

Välkommen till digitalt
årsmöte via Teams

För LKG-föreningen i Stockholm

Tisdagen den 13/4-2021 kl 18:00-19:30 via Teamslänk. Anmälan sker via mail till: lkg.sthlm@gmail.com senast en vecka innan årsmötet och det är efter anmälan som ni får en inbjudan till teamsmötet.

 • Dagordning
 • Årsmötets öppnande
 • Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 • Val av mötesfunktionärer:
  a) Ordförande
  b) Sekreterare
  c) Två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
 • Fastställande av dagordning
 • Framläggande av verksamhetsberättelse
 • Framläggande av resultat- och balansräkning
 • Framläggande av revisionsberättelse
 • Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 • Beslut om godkännande av revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Förslag till budget och verksamhetsplan kommande året
 • Val av (för en tid av ett år):
  a) Styrelseledamöter (Ordförande, kassör, tre-fem övriga ledamöter, en-tre suppleanter)
  b) Revisor och revisorssuppleant
  c) Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift för året
 • Motioner ställda till årsmötet
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar finns vid årsmötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen
Föreningen behöver förstärkning och ser gärna att fler
medlemmar visar intresse att delta i styrelsen då det
under många år varit endast ett fåtal engagerade.

Kallelse till årsmöte för LKG-föreningen.docx